AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.
Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir. 
Kayıtlı ya da kayıtsız yaşam arkadaşlıkları da aile hukukunun konusu içinde yer alır. Kayıtlı yaşam arkadaşlığı Türk hukukunda düzenlenmemiştir. Evlilik dışı yaşam arkadaşlığına bağlanan herhangi bir hak bulunmaz, bununla birlikte çocuklar ister evlilik içinde ister evlilik dışında doğsun eşit haklardan yararlanır.
Aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, yapay döllenme, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma gibi kadın hakları ya da çocuk hakları kapsamında ele alınan konular gerek uluslararası sözleşmelerde gerek iç hukukta özel olarak düzenlenmektedir. 
Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanununda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Ayrıca aile mahkemesi yargıçlarının atamasında da aile hukuku konusunda uzman olup olmadığına ve evli ya da çocuklu olup olmadığına bakılarak bu nitelikleri taşıyan kişiler atamada yeğlenir. 
Anlaş Hukuk Bürosu , “Aile Hukuku” kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• NİŞANDAN KAYNAKLANAN MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI 

• ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇILMASI VE TAKİBİ 

• ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI AÇILMASI VE TAKİBİ 

• MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI AÇILMASI VE TAKİBİ 

• BOŞANMA DAVASI SONRASINDA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI AÇILMASI VE TAKİBİ 

• VELAYET DAVALARI AÇILMASI VE TAKİBİ 

• NAFAKA VE TAZMİNAT ALACAKLARININ TAHSİLİ İÇİN İCRA İŞLEMLERİ YAPILMASI 

• ŞİDDET GÖSTEREN EŞİN EVDEN UZAKLAŞTIRILMASI DAVALARININ AÇILMASI VE TAKİBİ

• EVLAT EDİNME DAVALARI