SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık Hukuku, sağlık hizmetini sunan gerçek kişiler, tüzel kişiler ve hizmet sunan kişileri denetlemekle görevli, devlet ile bu hizmetin sunumundan faydalanan kişiler arasında, hizmetin sunumuyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların tespiti ve çözüm yollarını içeren hukuk dalıdır. 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3. Maddesinde yaşamak herkesin temel hakkıdır hükmü ile açıklanmıştır. Yine 25. Maddesinde de sağlık hakkı temel insan hakkı olarak kabul edilmiştir. 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamasıdır. Ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 
Anlaş Hukuk Bürosu , “Sağlık Hukuku” kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• SAĞLIK HEKİMİNİN SORUMLULUĞU HAKKINDAKİ DAVALARI İNCELEMEK

• HAYAT SİĞORTASI VE SAĞLIK SİĞORTASINDAN DOĞAN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 

• SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MEVZUATINDAN KAYNAKLI OLAN DAVALARI YÜRÜTMEK